Souhlas se zpracováním osobních údajů

Tímto uděluji svůj výslovný souhlas, aby společnost EMERSON CLIMATE TECHNOLOGIES, s.r.o., se sídlem K Vápence 1633/14, 692 01 Mikulov, IČ 27451321, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 87752, zpracovávala jako správce mé osobní údaje v následujícím rozsahu:

a to za účelem zřízení a provozování personálního systému Global Human Capital Management System, který bude shromažďovat vybrané osobní údaje o uchazečích o zaměstnání u správce, o zaměstnancích správce a jiných osobách se vztahem ke správci a dalším entitám skupiny Emerson, přičemž tento systém slouží ke standardizaci procesů a zároveň vychází z lokálních požadavků a pravidel a je určen k podpoře managementu, obchodu a řízení lidských zdrojů ve skupině Emerson.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu výběrového řízení o mém zaměstnání, jednání o mém pracovním poměru, případně po dobu trvání mého pracovního poměru, resp. trvání mé obchodní spolupráce se správcem a dále jeden rok po skončení výběrového řízení o mém zaměstnání. Beru na vědomí, že po skončení jednání o smluvních vztazích či ukončení smluvních vztahů se správcem budou mé osobní údaje zpracovávány pouze v rozsahu a způsobem požadovanými příslušnou legislativou.

Souhlasím s tím, aby byly moje osobní údaje sdíleny a předávány ke zpracování do zahraničí, a to do těchto zemí a těmto subjektům:

Beru na vědomí následující:

Pokud se budu domnívat, že společnost EMERSON CLIMATE TECHNOLOGIES, s.r.o. či zpracovatelé zpracovávají mé osobní údaje v rozporu s ochranou mého soukromého nebo osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li zpracovávané osobní údaje nepřesné, můžu:

  1. požádat o vysvětlení,
  2. požadovat, aby správce či zpracovatel odstranil takto vzniklý stav (zejména provedl blokování, opravu, doplnění nebo likvidaci osobních údajů),
  3. obrátit se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů.